تاريخ : سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٠ | ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()
تاريخ : دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠ | ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()
تاريخ : شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٠ | ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()
تاريخ : پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٠ | ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()
تاريخ : چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠ | ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()
تاريخ : دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٠ | ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()
تاريخ : پنجشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٠ | ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()
تاريخ : سه‌شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٠ | ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()
تاريخ : دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠ | ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()
تاريخ : دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠ | ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()
تاريخ : شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٠ | ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()
تاريخ : شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٠ | ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()
تاريخ : چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠ | ۳:٠٥ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای مشاهده نمونه سوال وپاسخنامه ، بر روی متن ذیل کلیک نمایید

عصر1راهنمایی


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی , سوالات مسابقات علمی


تاريخ : یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٩ | ٩:۳۳ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای مشاهده نمونه سوال وپاسخنامه ، بر روی متن ذیل کلیک نمایید

عصر٣راهنمایی


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی , سوالات مسابقات علمی


تاريخ : پنجشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٩ | ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای مشاهده نمونه سوال و پاسخنامه ،روی عبارت ذیل کلیک نمایید

عصر٢راهنمایی


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: سوالات مسابقات علمی , نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : پنجشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٩ | ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای مشاهده نمونه سوال و پاسخنامه ،روی عبارت ذیل کلیک نمایید

صبح3راهنمایی


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: سوالات مسابقات علمی , نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩ | ۳:٤۸ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای مشاهده نمونه سوال و پاسخنامه ،روی عبارت ذیل کلیک نمایید

صبح2راهنمایی


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: سوالات مسابقات علمی , نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩ | ۳:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای مشاهده نمونه سوال و پاسخنامه ،روی عبارت ذیل کلیک نمایید

صبح١راهنمایی


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: سوالات مسابقات علمی , نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩ | ۳:٠٧ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()
تاريخ : شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٩ | ۳:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

عادی

جامع


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٩ | ٢:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

پسران

دختران


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٩ | ۱:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

ریاضی


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٩ | ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

تاریخ


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٩ | ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

دینی


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : سه‌شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٩ | ٢:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

علوم تجربی


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : سه‌شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٩ | ٢:٠٧ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

حرفه وفن


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٩ | ۱:٥٧ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

زبان انگلیسی


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٩ | ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

دفاعی پسران


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٩ | ٧:٢٦ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

دفاعی دختران


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٩ | ٧:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

اجتماعی


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٩ | ٧:۱٩ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

انشاء


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٩ | ۱:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

عربی


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٩ | ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

املاء


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : پنجشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٩ | ۱:٠٥ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

جغرافی


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : پنجشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٩ | ۱:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

ریاضی


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : چهارشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٩ | ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

قرآن


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : چهارشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٩ | ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

خرداد٨۶


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩ | ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

انشای فارسی


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩ | ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

اجتماعی


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : پنجشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٩ | ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

اجتماعی جامع


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : پنجشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٩ | ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

املای فارسی


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٩ | ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

عربی


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٩ | ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

علوم تجربی


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : یکشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٩ | ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

جغرافی جامع


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٩ | ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

جغرافی


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٩ | ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

دینی جامع خرداد٨٩


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٩ | ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

دینی خرداد٨٩


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٩ | ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

زبان خرداد٨٩


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٩ | ٩:٥٠ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

دفاعی دختران خرداد٨٩


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩ | ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

دفاعی پسران خرداد89


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩ | ٩:۱۱ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

تاریخ جامع خرداد٨٩


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩ | ٩:٠٦ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

حرفه وفن خرداد٨٩


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٩ | ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

تاریخ خرداد٨٩


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٩ | ۸:٥٩ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

ریاضی خرداد٨٩


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٩ | ۸:۳٧ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

قران خرداد٨٩


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٩ | ۸:٢٠ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

کلیک نمایید


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی , سوالات مسابقات علمی


تاريخ : یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ | ٧:٥۳ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

کلیک نمایید


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی , سوالات مسابقات علمی


تاريخ : پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ | ۳:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

کلیک نمایید


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی , سوالات مسابقات علمی


تاريخ : پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ | ۳:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()
تاريخ : دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ | ٢:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()
تاريخ : دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ | ۱:٤٩ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای مشاهده ی کامل متن ،بر روی وازه ی کلیک نمایید

شیوه نامه

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: شیوه نامه طراحی سوالات , نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ | ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای مشاهده ی سوالات بر روی واژه ی ذیل کلیک نمایید

کانگورو١


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی , آزمونهای بین المللی , سوالات پنجم ابتدایی


تاريخ : شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٩ | ٧:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای مشاهده ی سوالات بر روی واژه ی ذیل کلیک نمایید

کانگورو٣


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: سوالات مسابقات علمی , نمونه سوالات دوره راهنمایی , آزمونهای بین المللی


تاريخ : شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٩ | ٧:٤۳ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای مشاهده ی مجموعه سوالات بر روی واژه ی ذیل کلیک نمایید

سوالات

پاسخنامه


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: سوالات مسابقات علمی , نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۸ | ٢:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای مشاهده ی مجموعه سوالات بر روی واژه ی ذیل کلیک نمایید

سوالات

پاسخنامه


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی , سوالات مسابقات علمی


تاريخ : دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۸ | ۸:۳۸ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای مشاهده ی مجموعه سوالات بر روی واژه ی ذیل کلیک نمایید

سوالات

 پاسخنامه


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: سوالات مسابقات علمی , نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۸ | ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()
تاريخ : دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۸ | ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()
تاريخ : دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸ | ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()
تاريخ : دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸ | ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

        ١         ٢           ٣

۴    ۵      ۶

٧       ٨

 

 

 

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی , سوالات مسابقات علمی


تاريخ : یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ٤:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()
تاريخ : سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ٧:٤۸ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

کلیک نمایید


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۱:٤۸ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

کلیک نمایید


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ | ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای مشاهده ی سوالات وپاسخ آنها؛ روی هر صفحه کلیک نموده واز امکانات گوشه ی سمت چپ(بالا) برای ذخیره نمودن وبرای بزرگنمایی ومشاهده ی کامل ازآیکون گوشه سمت راست(پائین) استفاده نمایید.

شناسه

 صفحه١سوالات          صفحه٢سوالات      صفحه٣سوالات

 صفحه۴سوالات   
صفحه۵سوالات

 صفحه۶سوالات

 صفحه٧سوالات


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی , سوالات مسابقات علمی


تاريخ : شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧ | ۸:٠۳ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای مشاهده ی سوالات وپاسخ آنها؛ روی هر صفحه کلیک نموده واز امکانات گوشه ی سمت چپ(بالا) برای ذخیره نمودن وبرای بزرگنمایی ومشاهده ی کامل ازآیکون گوشه سمت راست(پائین) استفاده نمایید.

شناسه


صفحه١سوالات          صفحه٢سوالات

 صفحه٣سوالات    صفحه۴سوالات

صفحه۵سوالات   صفحه۶سوالات

 صفحه٧سوالات


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی , سوالات مسابقات علمی


تاريخ : شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧ | ٧:۳۸ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

کلیک نمایید


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی , سوالات مسابقات علمی


تاريخ : شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧ | ۳:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

کلیک نمایید


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی , سوالات مسابقات علمی


تاريخ : شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧ | ۳:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای استفاده از سوالات پایه های تحصیلی اول ودوم راهنمایی تحصیلی ؛بر روی آدرس ذیل کلیک نمایید:

http://software.isfedu.org/powerpoint/azmon%2Drahnamaei


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٧ | ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

                                               زبان پایانی دوم راهنمایی 1

به نقل از سایت:

Enghlish for you


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


تاريخ : یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٧ | ٤:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()

برای مشاهده ی نمونه سوالات بر روی هر سطر کلیک نمایید

اول راهنمایی نوبت دوم (1)

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی


ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٧ | ٤:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : سیدمحمدرضا موسوی زاهد | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.